Môđun Gửi tin

Phần gửi tin vào email của phụ huynh hoặc đơn đặt hàng thực phẩm cho các nhà cung cấp. Bạn cần tạo hòm thư cho trường dùng để giao dịch với phụ huynh hoặc các đối tác. Môđun này hiện đang hỗ trợ cho hòm thư Gmail.

IX
1. Cấu hình hòm thư

Trước tiên bạn cần đưa vào địa chỉ hòm thư của bạn để thực hiện giao dịch. Khi thay đổi mật khẩu bạn cũng phải vào chức năng này để nhập lại mật khẩu mới.

IX.1
2. Gửi thông tin sổ liên lạc hàng tuần cho phụ huynh

Chọn thời gian theo tuần học và lớp để mở danh sách học sinh. Trong bảng danh sách học sinh của lớp, những học sinh nào không có địa chỉ email của cả bố và mẹ thì bạn không thể đánh dấu được, bạn có thể kích đúp chuột vào danh sách đó để xem và in ra giấy cho phụ huynh học sinh.

IX.2

Bạn có thể gửi đồng thời một hoặc nhiều học sinh trong danh sách bằng cách đánh dấu vào cột đầu tiên trong danh sách.

Cột Lần gửi cho phép bạn biết thông tin của tuần học đó đã được gửi cho phụ huynh hay chưa. Nếu quá trình gửi chưa thành công bạn có thể gửi lại.

Nút lệnh [Gửi Email] cho phép bạn gửi chính thức thông tin đã được giáo viên đánh giá học sinh, đồng thời kèm theo Thực đơn và Chương trình hoạt động của tuần tiếp theo đến địa chỉ email của phụ huynh.

Nút lệnh [Thử Email] cho phép bạn gửi thử vào một địa chỉ email nào đó (bạn tự nhập vào địa chỉ email) để kiểm tra thông tin mà phụ huynh sẽ nhận được.

Chú ý: Thực đơn và Chương trình học của lớp phải được xác nhận thì chức năng này mới đính kèm thông tin để gửi đi.

3. Gửi thông báo học phí

Hàng tháng sau khi làm học phí và các khoản tiền nộp xong, bạn vào chức năng này để gửi thông báo các khoản tiền cho phụ huynh học sinh.

Chọn thời gian theo tháng năm và chọn lớp học để đọc danh sách học sinh của lớp. Bạn thực hiện đánh dấu vào học sinh cần gửi. Nếu gửi lần đầu tiên thì hệ thống tự động đánh dấu cho bạn.

Nút lệnh [Gửi Email] cho phép bạn gửi chính thức thông tin cho phụ huynh

Nút lệnh [Thử Email] cho phép bạn gửi thử vào một địa chỉ email nào đó để kiểm tra thông tin mà phụ huynh sẽ nhận được.

IX.3
4. Gửi thông tin khám sức khỏe học sinh

Trong năm học có những đợt khám sức khỏe cho học sinh bạn có thể gửi ngay kết quả khám sức khỏe cho phụ huynh cho kịp thời.

IX.4

Nút lệnh [Gửi Email] cho phép bạn gửi thông tin cho phụ huynh

Nút lệnh [Thử Email] cho phép bạn gửi thử vào một địa chỉ email nào đó để kiểm tra thông tin mà phụ huynh sẽ nhận được.

5. Gửi danh sách đặt hàng thực phẩm

Bạn có thể gửi danh sách thực phẩm từ Môđun Tính khẩu phần ăn. Thực phẩm đặt hàng được chọn theo các nhà cung cấp.

Phần danh mục nhà cung cấp trong Môđun Khai báo và Danh mục bạn phải cập nhật địa chỉ hòm thư của các nhà cung cấp hàng hóa thực phẩm.

IX.5

Thời gian đọc danh sách thực phẩm theo các ngày đã được cập nhật trong quá trình đặt hàng từ Môđun Tính khẩu phần ăn.