Môđun Tính khẩu phần ăn

Trong môđun khẩu phần ăn thực hiện cập nhật thực đơn hàng tuần, cân đối thực phẩm và đặt hàng nhà cung cấp. Xác nhận số lượng học sinh hàng ngày để tính các thành phần dinh dưỡng. Hiện nay trong cơ sở dữ liệu có gần 1000 món ăn đã được xây dựng sẵn để các bạn lựa chọn cho thực đơn hàng tuần.

VI

Các bước để thực hiện tính khẩu phần ăn:

Bước 1: Cập nhật thực đơn hàng tuần.

Bước 2: Cân đối thực phẩm hàng ngày

Bước 3: Xác nhận thực phẩm hàng ngày

1. Cập nhật thực đơn hàng tuần

Để cập nhật thực đơn tuần trước tiên chúng ta chọn thời gian tuần để làm việc.

Trong cửa sổ làm việc này. Thời gian các ngày trong tuần được đặt theo các dòng. Thông tin một ngày có các món ăn theo độ tuổi Nhà trẻ và Mẫu giáo. Số liệu tổng hợp tiền trong ngày và danh sách chi tiết các thực phẩm, hàng kho dùng chung cả Nhà trẻ và Mẫu giáo cho từng bữa ăn.

Thời gian theo các bữa ăn trong ngày được đặt theo các cột. Cột đầu tiên là số học sinh dự kiến theo độ tuổi Nhà trẻ và Mẫu giáo. Cột cuối cùng là thông tin về tỷ lệ dinh dưỡng. Tỷ lệ ở đây có thể mang tính tương đối vì chúng ta có thể điều chỉnh ở các bước tiếp theo.

Chú ý: Thời gian bữa ăn trong ngày nếu không đúng với thực tế của trường bạn thì phải thực hiện cập nhật trong Môđun Khai báo và Danh mục trước khi cập nhật thực đơn này

VI.1.1

Để chọn món ăn ra cho từng bữa ăn, bạn có thể kích đúp chuột vào ô của bữa ăn đó và thực hiện tìm món ăn theo tên. Trường hợp bữa ăn của hai độ tuổi giống nhau bạn chỉ cần chuyển đến ô bữa ăn của độ tuổi khác và ấn phím [Insert] trên bàn phím để sao chép món ăn sang cho độ tuổi này.

Đối với hàng kho chia chung cả ngày cho hai độ tuổi như: Dầu ăn, nước mắm, gia vị, gas… thì chúng ta thực hiện gọi ra tại ô [Hàng kho]

VI.1.2

Tại cửa sổ làm việc này. Nếu chúng ta tích vào ô danh sách mặc định hàng ngày thì những ngày tiếp theo khi vào chức năng này nút lệnh [Mặc định] sẽ đọc danh sách các hàng kho đó ra danh sách. Như vậy nó sẽ nhanh chóng khi thực hiện hơn.

Đối với những mặt hàng chưa có đơn giá hoặc chúng ta cần điều chỉnh đơn giá hiện tại thì nút lệnh [Đơn giá] cho phép chúng ta mở cửa sổ để điều chỉnh.

VI.1.3

Để kết thúc bước này, chúng ta phải thực hiện Xác nhận thực đơn. Sau khi xác nhận thực đơn thì dữ liệu thực đơn của tuần đó không cập nhật và thay đổi nữa.

Đối với những thực đơn đã xác nhận chúng ta có thể chuyển toàn bộ thực đơn này sang các tuần khác cần lặp lại thực đơn để giảm thiểu việc nhập lại thực đơn bằng cách chọn thự đơn đã xác nhận ra và chọn nút lệnh [Chuyển đến]

2. Cân đối thực phẩm hàng ngày

Sau bước xây dựng thực đơn ta chuyển sang bước cân đối thực phẩm. Chức năng này chúng ta sẽ làm việc với những ngày trong thực đơn đã được xây dựng.

VI.2.1

Các cột mầu vàng cho phép chúng ta có thể điểu chỉnh như đơn giá, nơi đặt hàng.. Các bạn có thể cập nhật danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm trong Môđun Khai báo và Hệ thống

Trong bước này chúng ta có thể điều chỉnh thực phẩm để cân đối tỷ lệ PLG sao cho phù hợp bằng cách kích đúp chuột vào ô tỷ lệ PLG hoặc Calo cần điều chỉnh.

VI.2.2

Những thực phẩm mà danh sách đưa ra điều chỉnh là những thực phẩm có ảnh hưởng nhiều đến thành phần hóa học mà chúng ta đang cần điều chỉnh số lượng.

Khi tỷ lệ hiển thị mầu xanh nghĩa là giá trị đó nằm trong khoảng tiêu chuẩn. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn mang tính chất tương đối.

Sau khi cập nhật và điều chỉnh xong, chúng ta chuyển sang phần đặt hàng bằng cách kích chuột vào nút lệnh [Đặt hàng]. Để điều chỉnh lại thông tin đặt hàng chúng ta kích chuột vào nút lệnh [Đặt hàng] lần nữa. Cửa sổ này cho phép chúng ta điều chỉnh lại số lượng cần đặt hàng (ví dụ những mặt hàng kho chúng ta có thể đặt với khối lượng lớn để sử dụng dần). Hoặc có những mặt hàng kho đã còn trong kho mà chúng ta không cần đặt hàng nữa thì có thể bỏ số lượng đi.

Ngoài ra trong cửa sổ làm việc này chúng ta có thể thay đổi đơn vị đặt hàng bằng cách kích đúp chuột vào danh sách hàng hóa và chuyển đến đơn vị cần đặt hàng.

VI.2.3

Có nhóm hàng tồn tại trường chỉ ra rằng những mặt hàng kho mang ra sử dụng cho ngày làm việc.

Để bỏ phần đặt hàng và quay về bước điều chỉnh tỷ lệ PLG thì bạn chọn nút lệnh [Xóa bỏ] thực hiện xóa phần dữ liệu đặt hàng trong cửa sổ đặt hàng ở trên.

3. Xác nhận thực phẩm hàng ngày

Bước này sẽ được thực hiện hàng ngày diễn ra khi có học sinh đi học thực tế.

Chúng ta chọn thời gian làm việc là ngày tháng. Thông tin các cột bên tay trái thể hiện thực đơn và chi tiết các thực phẩm hoặc hàng kho cần dùng chia theo thực đơn. Các cột bên tay phải thể hiện tổng hợp số lượng hàng kho, hàng chợ sử dụng trong ngày. Và nguyên tắc hàng chợ được chia hết trong ngày.

Để điều chỉnh số lượng học sinh đi học thực tế chúng ta kích đúp chuột vào ô số lượng học sinh.

Để điều chỉnh lại số lượng hoặc đơn giá nhập thực tế so với đơn giá lúc đặt hàng chúng ta kích đúp chuột vào cột đơn giá.

Một số mặt hàng kho chia chung cả ngày như nước mắm, gia vị, gas… chúng ta kích đúp chuột vào cột số lượng phần chia chung cả ngày để nhập số lượng chia theo nhóm Nhà trẻ hoặc Mẫu giáo.

VI.3.1

Chú ý: Những mặt hàng kho mà số lượng chia ra lẻ thì hệ thống sẽ tự động làm tròn số. Ví dụ: Gia vị = 0.04 thì sẽ thành 0.05

Sau khi kết thúc bước này chúng ta thực hiện chốt sổ khẩu phần ăn bằng cách kích chuột vào nút lệnh [Chốt sổ]

VI.3.2

Sau khi chốt sổ khẩu phần ăn trong ngày thì số liệu không thay đổi được nữa. Nếu cần điều chỉnh bạn có thể thực hiện bỏ chốt sổ và quay về thực hiện các bước trước đây.

4. Quản lý hàng kho
VI.4.1

Trong quá trình làm việc, một số mặt hàng kho cần điều chỉnh số lượng, số tiền do mặt hàng bị hỏng hoặc quá hạn sử dụng..

Danh sách điều chỉnh cho chúng ta biết các mặt hàng đã được điều chỉnh trước đây

VI.4.2
5. Một số quy định khi làm việc

Chúng tôi đưa ra một số quy định làm việc sau đây để người dùng nắm được và thực hiện một cách hiệu quả nhất.

  • Quy trình làm việc theo các bước thứ tự đã được nêu trên.
  • Đối với mỗi bước sau khi cập nhật dữ liệu bạn cần ghi nhận dữ liệu xong rồi chuyển sang quy trình tiếp theo.
  • Các bước cần phải chốt sổ hoặc xác nhận dữ liệu bạn phải thực hiện đầy đủ. Sau khi thực hiện chốt sổ hoặc xác nhận dữ liệu thì dữ liệu của bước đấy trở về các bước trước nữa sẽ không được thay đổi nữa.
  • Để xóa bỏ dữ liệu chúng ta cần xóa bỏ từ bước sau cùng và xóa lùi dần về bước đầu tiên.
6. Các mẫu biểu trong môđun tính khẩu phần ăn

STT Tên báo cáo Mô tả

1

 Thực đơn hàng tuần  Thực đơn trong tuần chia theo hai độ tuổi Nhà trẻ và Mẫu giáo

2

 Danh sách đặt hàng hóa thực phẩm  Danh sách thực phẩm đặt hàng theo nhà cung cấp

3

 Phiếu nhập kho  Phiếu nhập hàng kho trong ngày

4

 Phiếu xuất kho  Phiếu xuất hàng kho trong ngày

5

 Sổ kho

6

Sổ giao nhận thực phẩm Sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày

7

Bảng tính các thành phần dinh dưỡng Bảng tính các thành phần dinh dưỡng, tỷ lệ PLG trong ngày

8

Bảng tính khẩu phần ăn hàng ngày Bảng tính lượng và tiền xuất và tồn hàng ngày

9

Giấy đề nghị thanh toán hàng chợ

10

Giấy đề nghị thanh toán hàng kho

11

Bảng tài chính công khai hàng ngày Bảng tài chính công khai trong ngày để thực hiện treo bảng tin

12

Chất lượng bữa ăn tháng Bảng tính chất lượng bữa ăn bình quân trên trẻ trong tháng

13

Báo cáo tổng hợp số liệu khẩu phần ăn trong tháng Biểu tổng hợp sô liệu các ngày trong tháng

Trong mỗi báo cáo, các dòng cột có thể điều chỉnh chiều rộng cột, chiều cao dòng để khi in báo cáo cho phù hợp khổ giấy A4. Các báo cáo có thể in ấn ra giấy hoặc xuất ra file MS Excel để phục vụ công tác khác.